GRE (Graduate Record Examinations) je jedan od standardiziranih testova koji se koristi kao prijamni ispit za upis na diplomske i poslijediplomske studije sveučilišta u inozemstvu. Ponajviše se koristi za upis na MBA programe (Masters of Business Administration) i pravne fakultete u SAD-u, ali i za upis na mnoge međunarodne programe studija. Ispit mjeri/procjenjuje vaše verbalne i kvantitativne vještine, vještine kritičkog razmišljanja te analitičkog pisanja i čitanja. Arte et Marte vam omogućuje kvalitetnu i potpunu pripremu za uspješnu prijavu i polaganje GRE-a kroz pripremne tečajeve koji uključuju besplatne pripremne materijale (knjige i multimediju) za sve polaznike. Tijekom tečaja koristimo stvarne i najažuriranije materijale, a polaznici dobivaju priliku u potpunosti se upoznati sa svim specifičnostima ispita.

Što je GRE test

GRE (Graduate Record Examinations) je jedan od standardiziranih testova koji se koristi kao prijamni ispit za upis na diplomske i poslijediplomske studije sveučilišta u inozemstvu te za upis na mnoge međunarodne programe studija. 

Postoje dvije vrste GRE testa: 

GRE General test koji se sastoji od pisanja eseja (Analytical Writing), jezičnog dijela (Verbal Reasoning), te matematičkog dijela (Quantitative Reasoning). GRE revised General test koji se polaže u Hrvatskoj je “computer based”. Polaže se na računalu u službenom administracijskom centru za GRE revised General test. Ovaj test se piše 4 sata s jednom pauzom od 10 minuta nakon 3. cjeline. Nakon svake od ostalih cjelina postoji redovna pauza u trajanju od 1 minute.

GRE Subject test potreban je za upis na diplomske i doktorske programe u Sjedinjenim američkim državama. Koje dodatne GRE Subject testove će student morati položiti ovisi o studiju na koji se upisuje. Na nekim sveučilištima GRE Subject test nije uvijet. Bodovi ostvareni na GRE Subject vam donose prednost i dodatne bodove pri vrednovanju i ocjenjivanju prijave za upis. Postoji GRE Subject 8 vrsta testova: Biokemija i molekularna biologija, Biologija, Kemija, Informatika, Književnost na engleskom jeziku, Matematika, Fizika i Psihologija. GRE Subject testovi su “paper based” i polažu se na papiru u službenom administracijskom centru za GRE Subject testove.

Struktura GRE testa

Cjelina Trajanje Vrsta zadataka
Pisanja eseja
(Analytical Writing)
70 minuta Sastoji se od dva različita zadatka: analiza teme/problema (30 minuta) i analiza argumenta (30 minuta). U ovom dijelu testa procjenjuje se vaša sposobnost analitičkog razmišljanja te kritičkog izražavanja, posebno se obraća pažnja na sposobnost ispitanika da jasno i efikasno artikulira složene ideje.
Jezični dio
(Verbal Reasoning)
70 minuta U ovom dijelu testa procjenjuju se sposobnost razumijevanja i povezivanja te vještine verbalnog izražavanja.
Matematički dio
(Quantitative Reasoning)
70 minuta U ovom dijelu testa procjenjuje se sposobnost rješavanja problema, fokusirajući se na temeljne koncepte aritmetike, algebre, geometrije i analize podataka.

Bodovanje GRE testa

Jezični dio (razumjevanje teksta, poznavanje vokabulara i sposobnost kritičkog razmišljanja) boduje se na skali od 130 do 170 bodova. Matematički dio se boduje na skali od 130 do 170 bodova. Pisanje eseja boduje se na skali od 0.0 do 6.0 bodova.

Kako priprema za GRE ispit izgleda u Arte et Marte-u?

Za uspješno polaganje ispita preporučujemo pravovremeno pohađanje pripremnih tečajeva za određeni ispit kao biste stekli iskustvo polaganja testa i kako biste se što kvalitetnije pripremili za polaganje testa. Za postizanje željenih razultata, potrebno je poznavati te sigurno vladati specifičnim tehnikama polaganja ovog ispita koje vam mogu pomoći da ostvarite što veći broj bodova. 

Arte et Marte pristup

Naglasak stavljamo na mjerljivost napretka pa prije pohađanja tečaja, preporučamo pristupanje probnom ulaznom ispitu te na kraju tečaja izlaznom ispitu (koji su uračunati u cijenu tečaja). Daljnji rad u grupi ili individualnoj pripremi koncentrirat će se na unapređivanje vještina u kojima kojima ste postigli slabije rezultate.

Arte et Marte GRE tečaj

Svaki GRE tečaj u Arte et Marte-u je podijeljen u dva dijela. Postoji engleski dio (uključuje pripremu za Analytical Writing i Reasoning) te matematički dio (Quantitative Reasoning). Polaznici mogu odabrati oba ili samo jedan dio pripreme. Omjer sati koji se posvećuje engleskom ili matematičkom dijelu je fleksibilan. Definira se u dogovoru s polaznikom na osnovi rezultata ulaznog testa. Tečaj uključuje unapređenje vještina koje se testiraju na GRE ispitu i ovladavanje specifičnim tehnikama polaganja ovog ispita. Neke od tih vještina su posebne tehnike prepoznavanja određenih informacija.

Arte et Marte principi i metode

U pristupu poduci i savjetovanju koristimo prokušane principe i metode koje smo usvojili i usavršili kroz godine pedagoškog i metodičkog rada. Grupna nastava organizirana je u malim grupama u terminima prema dogovoru. Naši profesori i kod grupne nastave zadržavaju individualni pristup svakom polazniku. Smatramo i da je naš zadatak polaznicima pružiti potrebnu pomoć u ugodnoj i opuštenoj radnoj atmosferi.

Ovisno o vašim potrebama, predznanju i vremenu
nudimo vam sljedeće vrste tečajeva:

Grupni tečajevi

GRUPNI REDOVNI TEČAJ – 48 školska sata

Redovni tečaj je idealan izbor za one one kojima odgovara rad u grupi u relativno kratkom periodu. Ovaj tečaj održava se optimalnom dinamikom i intenzitetom kako bi se dovoljno pažnje posvetilo svim jezičnim vještinama i vrstama zadataka koje se pojavljuju na testu. Ovaj tečaj podrazumijeva spremnost na dodatni samostalni rad od kuće.

GRUPNI INTENZIVNI TEČAJ – 60 školska sata

Intenzivni tečaj je idealan izbor za one koji se žele detaljno pripremiti, i/li imaju manje vremena za rad kod kuće, i/li koji imaju nizak rezultat ulaznog ispita, a trebaju postići veliki skok prema ciljanom rezultatu. Intenzivni tečaj daje dovoljno vremena da se posveti dovoljno pažnje ponavljanju gramatike, svim jezičnim vještinama i vrstama zadataka koje se pojavljuju na testu.

Prijavi se

Individualni tečajevi

INDIVIDUALNI REDOVNI TEČAJ – 40 školskih sati

Ovaj tečaj je za Vas ako Vam odgovara priprema uz maksimalnu podršku profesora, kvalitetnu literaturu i multimediju te uz optimalnu dinamiku i intenzitet kako bi se dovoljno pažnje posvetilo svim jezičnim vještinama i vrstama zadataka koje se pojavljuju na testu. Vrijeme održavanja nastave, sadržaj i dinamika individualnih tečajeva maksimalno se prilagođava polazniku i ciljanom rezultatu a tečaj podrazumijeva spremnost na dodatni samostalni rad od kuće.

INDIVIDUALNI MODUL – 12 školskih sati

Ovaj tečaj je za Vas ako trebate podići rezutat na samo jednom dijelu testa i/ili ste se već sami ili s nekim već pripremali za ispit. Vrijeme održavanja nastave, sadržaj i dinamika individualnih tečajeva maksimalno se prilagođava polazniku i ciljanom rezultatu a tečaj podrazumijeva spremnost na intenzivni dodatni samostalni rad od kuće.

Prijavi se

Cijene

GRUPNI IELTS TEČAJEVI INDIVIDUALNI IELTS TEČAJEVI
GRUPNI REDOVNI TEČAJ GRUPNI INTENZIVNI TEČAJ INDIVIDUALNI REDOVNI TEČAJ INDIVIDUALNI MODUL
-Ulazni ispit
-48 školska sata
-besplatni materijali
-Ulazni ispit
-60 školska sata
-besplatni materijali
-Ulazni ispit
-40 školskih sati
-besplatni materijali
-Ulazni ispit
-12 školskih sati
-besplatni materijali
3.500 4.500 7.990 2.590

Iskustva naših polaznika

Veliko hvala divnoj profesorici Korneliji na kvalitetnoj i temeljitoj pripremi za TOEFL te predanost i strpljenje koje je pokazala kroz cjelokupno mentorstvo kod upisa na fakultet. Zahvaljujući neizmjernoj podršci i motivaciji kroz učenje, ostvarila sam vrhunski rezultat kojim sam osigurala upis na željeni fakultet. Također, hvala profesorici Ivi na efikasnoj pripremi i savjetima, pomoću kojih sam položila GRE sa željenim rezultatom! Svima preporučujem Arte et Marte!

Ana Skoko